MOBIL_72ppi_logo

EPIS är er perfekta samarbetspartner när det gäller system för
och beskrivningar av kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Översyn

Med vår dokumenterade metodik går vi igenom och föreslår förbättringar för er verksamhet och era processer, utifrån en helhetssyn på strategi och förbättringsarbete.

Utbildning

EPIS erbjuder skräddarsydda utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Framtagning av policys

Policydokument för kvalitet och miljö är dokument som utvecklas och underhålls för att uttrycka företagets kvalitets- och miljömål samt skyldigheter och befogenheter för att säkerställa att dessa uppnås och bibehålls.

EPIS hjälper er att, utifrån ert företags specifika arbetssätt och behov, upprätta dessa policydokument samt att implementera dem i organisationen.

Framtagning av beskrivningar

Målet med beskrivningen av ledningssystemet är ett den ska utgöra en manual för hur ledningssystemet ska tillämpas i företaget. Man utgår från kraven som finns i de kravstandarder som tillämpas, men eftersom standarderna bara beskriver vad som ska ingå i det integrerade ledningssystemet, inte exakt hur det ska användas, är den övergripande beskrivningen den sista pusselbiten som får det hela att fungera i det dagliga arbetet.

EPIS har genom att ta fram beskrivningar av befintliga ledningssystem, framgångsrikt hjälp en mängd olika företag att förstå och optimera tillämpningen av sina system.

EPIS hjälper er att anpassa ert ledningssystem efter ert företags specifika verksamhet samt upprättar en beskrivning av hur det tillämpas i det dagliga arbetet.

Upprättande av komplett ledningssystem

Riktar sig till dig som ännu inte har hunnit ta fram och dokumentera ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Baserat på EPIS långa erfarenhet tar vi fram och implementerar ett branschanpassat ledningssystem för ert företag, inklusive erforderlig utbildning.

Resultatet blir ett lättöverskådligt, certifierbart ledningssystem som verkligen fungerar.

Internrevision

Våra revisorer är utbildade mot ISO 9001/14001 och hjälper er att utföra internrevisioner i er organisation. Vi ger er nya synpunkter på ert arbetssätt och förslag på förbättringar i ert ledningssystem.

Ständig förbättring

Ständig förbättring innebär bl.a. att förändra, förnya och förbättra de delar som finns i ledningssystemet.

Många verksamheter har inte tillräckliga resurser eller kunskap att driva ledningssystemet framåt. EPIS har framgångsrikt hjälp en mängd olika verksamheter ur sådana situationer. Våra konsulter hjälper er med de delar av ledningssystemets aktiviteter som behöver förstärkas.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (arbetsmiljösystem)

Alla verksamheter med anställda eller inhyrd arbetskraft omfattas av kraven på Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).

Genom att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor upptäcks risker i tid och risken för olyckor, ohälsa och andra negativa följder av arbetet kan förebyggas samtidigt som företagets arbetsmiljö kvalitetssäkras.

Många företag tillämpar i dag systematiskt arbetsmiljöarbete i olika former, men har inte hunnit med att dokumentera det i form av ett arbetsmiljösystem, som beskriver hur det hela styrs upp. Detta kan försvåra vid introduktion av nyanställda och kan leda till problem vid eventuella framtida arbetsmiljöinspektioner.

Vi på EPIS kan hjälpa ert företag med genomgång och dokumentation av ert befintliga systematiska arbetsmiljöarbete enligt SAM (AFS 2001:1), eller upprättande och införande av ett nytt arbetsmiljösystem, om ni ännu inte har något.

Vi kan också åta oss att som oberoende part kontinuerlig följa upp ert arbetsmiljösystem, så att ni slipper obehagliga överraskningar vid inspektioner och liknande.